Integritetspolicy

Styrenhet

Controller: Propria Oy

FO-nummer 0801155-6

Adress: Konetie 25, 90630 Oulu, Finland

Telefon: +358207450800

E-post: meka@meka.eu

Allmän information

Vi lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Med dataskyddslagstiftning avses tillämplig dataskyddslagstiftning, såsom Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679) och personuppgiftslagen (523/1999). Alla dataskyddsbegrepp som inte definieras i denna Integritetspolicy ska tolkas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

I vår koncern är det moderbolaget Propria Oy som är personuppgiftsansvarig. Våra koncernbolag är Meka Pro Oy och Unipro Oy, och i Sverige Meka Pro AB.

Vår integritetspolicy är gemensam för resten av vår koncern. Propria Oy ansvarar för koncernens gemensamma register och för att beskriva behandlingen av personuppgifter.

Den registrerades rättigheter och behandlingen av personuppgifter beskrivs i denna integritetspolicy.

Som registrerad kan du vara antingen vår kund, en potentiell kund, deras kontaktperson, vår medarbetare, en potentiell medarbetare eller en annan medlem av våra intressenter vars kontakt är viktig eller nödvändig för oss.

I alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och i situationer där den registrerade vill utöva sina rättigheter uppmanas han eller hon att kontakta den personuppgiftsansvarige på följande adress.

Propria Oy lagrar information om kontaktpersoner för kunder, företag och organisationer samt kontaktpartners och kontaktpersoner för potentiella kunder och kontaktpartners. Personuppgifterna används för att hantera kund- och partnerrelationer. De används också för att hantera kontakter eller liknande information om Propria Oy:s och dess koncernbolags webbplatser och relaterade tjänster.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter baseras på:

 • Samtycke från den registrerade
 • Ett avtal som den registrerade är part i
 • Den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldigheter eller lagen.
 • Den personuppgiftsansvariges berättigade intresse
  • Det berättigade intresset grundar sig på kundrelationen mellan den registrerades arbetsgivare och den personuppgiftsansvarige.
 • Skydd av vitala intressen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är rekrytering, personaladministration, marknadsföring, upprätthållande av kundrelationer och partnerskap, utveckling av verksamhet och anordnande av evenemang.

Den personuppgiftsansvarige samlar endast in personuppgifter från registrerade som är relevanta och nödvändiga för de användningsändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Följande information om registrerade personer behandlas:

 • Namn
 • Arbetsgivare
 • E-post
 • Telefonnummer
 • En persons relation till sin arbetsgivare
 • Det land där personen arbetar

Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy. När vi inte längre är skyldiga enligt lag, våra rättigheter eller skyldigheter, eller en individs rättigheter eller skyldigheter att behålla personuppgifter, kommer vi att förstöra dessa personuppgifter. Om en person till exempel begär att hans eller hennes uppgifter ska raderas från våra register, kommer personuppgifterna att förstöras utan onödigt dröjsmål. Av tekniska skäl kommer personuppgifter i sådana situationer att sparas i våra säkerhetskopior i högst ett år innan de förstörs.

Vi strävar efter att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella genom att ta bort onödig information och uppdatera föråldrad information.

Som registrerad användare har du flera rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss skriftligen om du vill vidta någon åtgärd eller har några frågor om dina rättigheter.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter kan överföras mellan företag som tillhör samma koncern som den personuppgiftsansvarige i enlighet med villkoren i dataskyddslagstiftningen för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

Olika tjänsteleverantörer och andra tredje parter, såsom leverantörer av tekniska lösningar eller serverutrymme, kan också användas för att behandla personuppgifter. Koncernbolag kan också behandla personuppgifter på uppdrag av ett annat koncernbolag.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i situationer som krävs enligt lag eller av en offentlig myndighet, eller i syfte att utreda oegentligheter eller säkerställa säkerheten. Dessutom kan personuppgifter behöva lämnas ut i samband med rättsliga förfaranden eller liknande rättsliga förfaranden.

Skydd av personuppgifter

Vi tar hand om den tekniska säkerheten för datacenter och system samt säkerheten för processer. Servrarna är skyddade mot dataintrång och denial of service-attacker. Endast den personuppgiftsansvarige och de personer vars arbete är absolut nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige ska kunna utföra sina uppgifter har tillgång till uppgifterna i registret. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och kan återställas vid behov. Lämpliga tekniska och administrativa åtgärder ska vidtas för att garantera registrets säkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Rätt att inspektera och få information

På din begäran kommer vi att förse dig med alla personuppgifter som vi har om dig i våra register. Vi kommer att förse dig med informationen i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till rättelse

På din begäran kommer vi att rätta felaktiga och inkorrekta personuppgifter som samlats in i vårt register.

Ångerrätt

På din begäran kommer vi att radera alla personuppgifter om dig från vårt register, såvida vi inte har en särskild rättslig grund för att behålla uppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling

Du kan begränsa vår behandling av dina personuppgifter om du har en rättslig grund för att göra det (t.ex. felaktighet).

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om vi kontaktar dig kommer det sannolikt att ske via e-post. I slutet av varje e-postmeddelande med direktmarknadsföring finns en knapp som gör att du enkelt kan ta bort dig själv från vår direktmarknadsföringslista.

Rätt att överklaga

Du har rätt att hänskjuta ditt ärende till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande lagstiftning. Den nationella tillsynsmyndigheten för personuppgiftsfrågor är ombudsmannen för dataskydd, som är knuten till justitieministeriet.

Behöver du mer information?

Behöver du mer information?

Kontakta försäljning