Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Propria Oy

Y-tunnus 0801155-6

Osoite: Konetie 25, 90630 Oulu

Puhelin: +358207450800

Sähköposti: meka@meka.eu

Yleistä

Tallennamme ja käsittelemme henkilötietotoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalainsäädännöllä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR, 2016/679) sekä henkilötietolakiin (523/1999). Niitä tietosuojaan liittyviä käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojaselosteessa, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Konsernissamme rekisterinpitäjä on emoyhtiö Propria Oy. Konserniyhtiöitämme ovat Meka Pro Oy ja Unipro Oy, sekä Ruotsissa Meka Pro AB.

Tietosuojakäytänteemme on yhteinen konsernimme muiden yhtiöiden kanssa. Propria Oy vastaa konsernin yhteisistä rekistereistä ja henkilötietojen käsittelyn kuvaamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet ja henkilötietojen käsittely on kuvattu tässä tietosuojaselosteessa.

Rekisteröitynä voit olla joko asiakkaamme, potentiaalinen asiakkaamme, heidän yhteyshenkilönsä, työntekijämme, potentiaalinen työntekijämme tai muu sidosryhmiimme kuuluva, kehen yhteydenpito on meille tärkeää tai välttämätöntä.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Propria Oy tallentaa tietoja asiakkaiden, yritysten ja organisaatioiden, sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tiedoilla hallitaan myös yhteydenottoja tai vastaavia tietoja, jotka koskevat Propria Oy:n ja sen konserniyhtiöiden verkkosivuja ja niihin liittyviä palveluja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet 

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • Rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • Sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on
 • Rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteiseen tai lakiin
 • Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun
  • Oikeutettu etu perustuu asiakassuhteeseen rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välillä.
 • Elintärkeiden etujen suojaamiseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekrytointi, työsuhteen hallinta, markkinointi, asiakassuhteiden ja kumppanuuksien ylläpito, toiminnan kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen.

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Työnantaja
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilön suhde työnantajaansa
 • Valtio, jossa henkilö työskentelee

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on se tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai henkilön oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä henkilön tietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun henkilö esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa rekistereistä, henkilötiedot tuhotaan viipymättä. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Rekisteröitynä sinulla on useita oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Olethan yhteydessä kirjallisesti, jos haluat toteuttaa jonkin toimenpiteen tai sinulla on kysyttävää oikeuksistasi.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia. Myös konserniyhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja toisen konserniyhtiön lukuun.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille tahoille lainsäädännön tai viranomaisen velvoittamissa tilanteissa taikka väärinkäytösten selvittämiseksi, sekä turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäyntien tai vastaavien oikeudellisten menettelyiden yhteydessä.

Henkilötietojen suojaus

Huolehdimme konesalien ja järjestelmien teknisestä tietoturvasta sekä prosessien tietoturvasta. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja ne henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on ehdottoman tarpeellista. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. 

Oikeus tarkastaa ja saada tiedot

Ilmoitamme pyynnöstäsi sinulle kaikki henkilötiedot, jotka meillä on sinusta rekisterissämme. Toimitamme tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikaisuoikeus

Oikaisemme pyynnöstäsi rekisteriimme kerätyt epätarkat ja virheelliset henkilötietosi.

Poisto-oikeus

Poistamme pyynnöstäsi kaikki sinua koskevat henkilötiedot rekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja. 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Voit rajoittaa henkilötietoihisi kohdistuvaa käsittelyämme, jos sinulla on siihen jokin oikeudellinen peruste (esim. tietojen paikkansapitämättömyys). 

Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos olemme sinuun yhteydessä, lähestymistapa on todennäköisesti sähköposti. Jokaisen suoramarkkinointisähköpostimme lopussa on painike, jolla voit helposti poistaa itsesi suoramarkkinointilistaltamme. 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

Tarvitsetko lisätietoja?

Tarvitsetko lisätietoja?

Contact Sales