Asennusohjeet

Sisällön tarkoituksena on esittää ja havainnollistaa MEKA® kaapelitiejärjestelmien tuotetietoja ja yleisesti hyväksyttyjä asennusesimerkkejä sekä yleistä teknistä tietoa kaapelitiejärjestelmiin liittyen. Esitettävien tietojen ja esimerkkien tarkoituksena ei ole kattaa kaikkia kaapelitiejärjestelmien yksityiskohtia tai muunnelmia, eikä esittää jokaista mahdollista tietoa tai asennusesimerkkiä. Tämän sisällön tarkoituksena ei ole myöskään korvata suunnittelijan, ostajan, urakoitsijan ja asentajan velvollisuutta tiedonhankintaan, ja voimassa olevien lakien, sääntöjen, ohjeiden, määräysten ja standardien noudattamiseen jokaisen yksittäisen kohteen ja projektin kaapelitiejärjestelmä- ja sähköasennuksessa. Valitut tuotteet ja asennustapa tulee aina hyväksyttää työmaan johtajalla ja työhön liittyvillä olennaisilla viranomaisilla.

Tekniset vaatimukset

Ennen kaapelihyllyjen käyttöä tutustu alla mainittuihin standardeihin ja määräyksiin sekä MEKA® -asennusohjeisiin.

1.Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset

2. ST-kortti 51.06 ”Palonkestävä johtojärjestelmä palon aikana toimiviksi tarkoitetuille järjestelmille”

3. ST-kortti ST 51.13 “Kaapelihyllyt, -tikkaat ja valaisinripustuskiskot”

4. ST-kortti ST 51.15 ”Johtokanavajärjestelmät. Rakenne, suunnittelu ja asennus”

5. ST-kortti ST 51.17 “Sähkökaapelit ja paloturvallisuus”

6. ST-kortti ST 51.18.01 “Sähköläpivientien äänieristäminen”

7. ST-kortti ST 51.18.02 “Sähköläpivientien paloeristäminen”

8. ST-kortti ST 53.21 “Rakennusten sähköasennusten maadoitukset ja potentiaalintasaukset”

Yleiset asennusohjeet

Kaapelitieasennukset tehdään siten, ettei kuorma ylitä valmistajan ilmoittamaa maksimikuormitusta, tai taipuman arvo ylitä kannakevälillä arvoa 1/100 kannakevälin arvosta. Käytännössä taipuma 1/100 tarkoittaa, että esimerkiksi 3 m:n kannakevälillä taipuma saa olla enintään 30 mm. Taipumaa laskettaessa huomioidaan lisäysvarana noin 50 % olemassa olevasta kuormituksesta.

Kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen päihin sekä välille jätetään riittävät lämpölaajenemistilat. Teräksen lämpölaajenemiskerroin on 0,000012 m/°C. Lämpölaajenemisen voi laskea kaavalla: lämpötilamuutos x 0,000012 x pituus. Jos esimerkiksi hyllyasennus on 100 m pitkä ja lämpötila muuttuu 40 °C, pituuden muutos on 40 x 0,000012 x 100 = 0,048 m eli 48 mm.

Kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen asennuksessa on huomioitava kannakkeiden kuormitettavuus sekä kiinnitys- ja pintamateriaalien riittävä lujuus.

Paikoissa, joissa pystyhyllyt ovat alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, hyllyt suojataan 1,5 m:n korkeuteen suojakannella.

Läpiviennit

Paloseinien läpiviennissä on kaapelihylly katkaistava seinien vierestä. Paloalueiden rajalla läpivientien on vastattava lävistettävän rakenteen palonkestoisuutta. Erityyppisiä palonkestäviä kaapeliläpivientejä on esitetty ST-kortissa 51.18.02. Ääneneristysperiaatteita kaapelihyllyjen ja valaisinkiskojen sekä johtokanavien seinien läpiviennissä on esitetty ST-kortissa ST 51.18.01.

Kojeet

Kaapelihyllyille tai valaisinkiskoille sijoittuvat kojeet, kuten jakorasiat, kiinnitetään tukevasti ja siten, etteivät kojeet jää varsinaiseen johtotilaan. Tarvittaessa käytetään MEKA®-asennuslevyjä.

Mounting-instructions-product-image

Suurvirtakaapelijärjestelmien käyttö

KS80 ja KSF80 kaapelihyllyille voidaan asentaa suurvirtakaapeleita käyttäen o. asennukseen tarkoitettuja kaapelikiinnikkeitä.

Tuotevastuu

Kaapelihyllyjen asennuksessa on huomioitava:

1. Kaapelihyllyt ovat tarkoitettu vain kaapeleiden kannattamiseen.

2. Kaapelihyllyjä ei saa käyttää tikapuina eikä kävelysiltoina. Turvavaljaiden ja vastaavien varusteiden kiinnittäminen kaapelitietuotteisiin on kielletty.

3. Kaapelihyllyjen ja muiden kaapelitietuotteiden asennuksessa on huomioitava kaikkien osien kuormitettavuus sekä kiinnitys- ja pintamateriaalien riittävä lujuus. Valmistajan ilmoittamia tuotteiden maksimikuormitettavuuksia ei saa ylittää.

4. Muoviosia ei saa käyttää kannakointiin, ellei toisin ohjeisteta tuotetiedoissa ja/ tai asennusohjeissa

5. Tuotteita saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilö, joka tietää turvallisen ja oikeaoppisen sähköurakoinnin- ja rakentamisen käytännöt, sähkölaitteet sekä sähköjärjestelmien turvallisuuskysymykset. Asennuksen täytyy aina olla standardien, sekä paikallisten lakien, sääntöjen ja määräysten mukainen.

6. Valmistajan asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava.

7. Iskevien ruuvinvääntimien käyttö on kielletty ylikiristämisen välttämiseksi ja tuotteiden korroosiokestävyyden varmistamiseksi.

8. Tuotteet on varastoitava ja käsiteltävä asianmukaisesti.

9. MEKA®-tuotteiden yhteydessä saa käyttää vain kyseisiin järjestelmiin kuuluvia tuotteita.

10. Tuotteita käytettäessä tulee varmistaa, että kiinnitystarvikkeet ja kiinnityspinta täyttävät vaaditut lujuusvaatimukset.

11. Tuotetiedoissa ilmoitettu suurin sallittu (max.) kuorma [kg], on kyseisen tuotteen suurin sallittu kuormitus. Tuotteeseen liittyvien osien suurimmat sallitut kuormat on tarkistettava kyseisten tuotteiden tuotetiedoista.

12. Tuotteita ei saa käyttää Pohjois-Amerikan alueella.

Valmistaja ei vastaa virheellisestä tuotevalinnasta, eikä tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Contact Sales