Hyväksynnät, testaukset ja sertifikaatit

Turvalliset ja sertifioidut tuotteet

Kaapelitietuotteiden ja -ratkaisujen turvallisuus on vastuullisuuden ytimessä. Meka Pro on viimeisten vuosien aikana investoinut huomattavasti tuotteidensa tieteelliseen testaamiseen ja kesäkuussa 2019 Kiwa Inspecta myönsi Meka Pron testilaitteistolle ja sen tuloksille IEC 61537 standardin mukaisen sertifioinnin.

Meka Pro on kaapelitievalmistaja, joka sertifioidusti suunnittelee, valmistaa ja testaa tuotteensa IEC 61537 standardin mukaisesti ja tuoteluettelon tuotetiedot, kuormituskäyrät ja kantavuudet ovat päivitetty uusimman IEC 61537 standardin mukaisiksi.

Standardin IEC 61537 mukainen toiminta varmistaa, että Meka Pron tuotteet ja mittaustulokset vastaavat todellisuutta. Testitulokset ovat toistettavissa ja vertailtavissa muiden vastaavalla tavalla mitattujen tuotteiden kanssa. Asiakkaamme tietävät siis täsmälleen mitä saavat.

Luotettavat mittaustulokset antavat Meka Prolle ja Meka Pron asiakkaille valmiuden optimoida kaapelitieratkaisut täsmälleen tarpeen ja vaatimusten mukaisesti. Näin asiakkaat voivat valita turvalliset ja kustannustehokkaimmat ratkaisut. Keveämmät ratkaisut silloin, kun turvallisuus on varmistettu, säästävät myös asiakkaidemme kustannuksia, ympäristöä ja asentajien voimia.

Lisäksi MEKA Pron Instal johtokanavilla on SGS Fimkon myöntämä yhteispohjoismainen NCS sertifikaatti, joka tunnustetaan pohjoismaiden lisäksi myös muissa Euroopan talousalueen maissa.

Mitä tarkoittaa direktiivi ja standardi?

Direktiivi määrittelee vaatimukset liittyen tuotteen vaikutukseen omaisuudelle ja ihmisille, mutta se ei määrittele yksityiskohtaisesti sitä, kuinka vaatimukset täytetään.


Standardi puolestaan määrittelee sen, kuinka vaatimukset täytetään.

Liittyvät direktiivit

Seuraavat direktiivit koskevat kaapelihylly- ja kaapelitikasjärjestelmiä:

2014/35/EU (LVD -direktiivi), Matalan jännitealueen sähkölaitteen turvallisuus, CE -merkintä.

93/68/EEC (“CE -merkintä”), Käytäntöjä arviointiin ja merkitsemiseen

2011/65/EU (RoHS direktiivi), Tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Kaikki Meka Pro Oy:n valmistamat tuotteet täyttävät RoHS vaatimukset.

2006/1907/EY (REACH-asetus), Asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Meka Pro Oy ei valmista kemikaaleja, eikä maahantuo tai toimi jakelijana kemikaaleille.

Liittyvät EN-Standardit

EN 61537, ”Kaapelien ohjaus – Kaapelihylly- ja kaapelitikashyllyjärjestelmät”, määrittelee kaapelihyllyjen, kannakkeiden ja muiden osien mekaanisen testauksen. Standardi määrittelee myös sähkönjohtokyvyn testit. IEC 61537 on kaapelihyllyjärjestelmille EU:n tasolla harmonisoitu tuotestandardi.

EN 50085-1, Sähköasennusten johtokanavajärjestelmät. Standardi sisältää johtokanavajärjestelmien rakennevaatimukset ja testit. Harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60570, ”Valaisimien kosketinkiskojärjestelmät”, sisältää IEC vaatimukset valaisinkiskolle ja järjestelmän osille. Harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60598-1, ”Valaisimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset ja testit”, esittää yleiset määräykset valaisimien luokittelusta ja merkinnöistä sekä niiden mekaanisesta ja sähköisestä rakenteesta asiaankuuluvine testeineen. Harmonisoitu tuotestandardi.

EN 60529, Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-KOODI). Standardissa määritellään kotelointiluokat ja tunnukset, sekä esitetään vaatimukset ja tarvittavat kokeet.

MEKA® tuotteiden hyväksynnät ja sertifikaatit

Tikashyllyt, levyhyllyt ja valaisinkiskot

CE-merkintä,  Valmistajan vaatimustenmukaisuusvakuutus siitä, että tuote täyttää direktiivin alla harmonisoitujen tuotestandardien vaatimukset. 

  •  

Tuotteiden kuormitettavuudet on mitattu Mekan sertifioidulla testilaitteella standardin EN 61537 mukaan 

Tuotteiden sähkönjohtavuus on mitattu joko SGS:llä tai Mekalla standardin EN 61537 mukaan 

Meka Pro on testannut ja testaa tuotteidensa ja kaapelitiejärjestelmän palonkestävyyden kaapelit asennettuina ja kytkettyinä rakennusteollisuudessa käytetyn palonkestävyysstandardin EN 1363-1 mukaisesti. Kaikissa testeissä on noudatettu lämpötilan ja testimenetelmien suhteen seuraavien standardien mukaisia vaatimuksia: 

  • EN 834-1 
  • EN 1363-1 
  • DIN 4102-12 

Johtokanavat

SGS Fimkon myöntämä Pohjoismainen turvallisuussertifikaatti (NCS) 

  • FI (Suomi), S (Ruotsi), N (Norja), D (Tanska)
  • Tuotteisto täyttää standardin EN 50085-2-1 vaatimukset 

CE-merkintä (kansainvälinen) 

  • Tuotteisto täyttää Pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimukset 

Tuotteisto täyttää ROHS direktiivin 2011/65/EU vaatimukset 

MEKA® ja unipro® valmistajan vakuutukset ja sertifikaatit

MEKA® ja unipro® valmistajan vakuudet ovat Tiedostot -sivulla.

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Katso lisätietoja

Ohjeet ja tiedostot

Contact Sales